За компанијата

Гоматик ДОО компанија за производство и автоматизација на специјализирани машини за обработка на дрво и плочест материјал според специфични потреби на купувачот во поглед на димензии и функции, како и опционално дополнително инсталирање и надградба на функции и во подоцнежните фази на користење.

Она по кое компанијата е препознатлива и единствена на пазарот е сопствениот софтвер „Gomatic” кој всушност претставува пакет од повеќе софтверски програми (Gomatic OPTIMAN, Gomatic CUT, Gomatic NC DESIGN и Gomatic PLC) кои се инсталираат на соодветни нови или веќе користени машини.

Покрај креирање и инсталација на сопствени софтвери за автоматизација и компјутеризација на машини за дрво и плочест материјал, ГОМАТИК врши сервис и услуги за одржување на истите, ретрофит и продажба и вградување на резервни делови.

Производството на машини е целосно усогласено со законските прописи за животна средина за емисии во воздухот, употреба на вода и управување со цврст отпад и не подлегнува на правни постапки, еколошки такси, казни, пенали и други еколошки обврски.

Основната идеја и цел на компанијата е да им овозможи на своите купувачи брз и непречен процес на производство, заштеда на време, добивање на квалитетен краен производ и зголемена профитабилност. Мисија на компанијата е да биде синоним за брзорастечка компанија која го следи трендот во дигиталната технологија преку имплементирање на сите новини кои водат до поедноставување на процесот на работа.